DS sinh viên hoàn thành SHCD CK đợt 22,23/6/2018

SHCD

Phòng CTSV tổng hợp ds sinh viên hoàn thành SHCD CK đợt 22,23/6/2018,

Đây là danh sách dự kiến,

Mọi ý kiến phản hồi, đề nghị phúc khảo vui lòng liên hệ trực tiếp phòng CTSV (chuyên viên Hà Xuân Quang) hoặc trình bày qua email hxquang@hcmiu.edu.vn trong 03 ngày làm việc (từ 27-29/6/2018), sau thời gian trên phòng sẽ gửi danh sách hoàn thành SHCD CK chính thức lên phòng Đào tạo,

Trân trọng,

https://drive.google.com/file/d/14wi7KYcZxh916eAii4A06RSDlQM1x6Vp/view?usp=sharing