SUBSISTENCE FEE AT LY VAN PHUC DORMITORY (DECEMBER 2014)

Students submit the personal subsistence fees to Ms. Lê Phụng Ngân (R. 201)
Deadline: Friday, 16th, January, 2015

ROOM NUMBER NAME OF STUDENT ELECTRICITY WATER COOKING ROOM CLEARANCE PARKING LAUNDRY TOTAL
P.201 Lê Phụng Ngân 196.000 ₫ 50.000 ₫ 30.000 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 496.000 ₫
P.201 Nguyễn Phương Quỳnh 196.000 ₫ 50.000 ₫ 30.000 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 496.000 ₫
P.301 Nguyễn Hương Giang 423.500 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 668.500 ₫
P.301 Tạ Khánh Linh 423.500 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 668.500 ₫
P.301 Trịnh Thị Hải Phương 423.500 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 0 ₫ 50.000 ₫ 548.500 ₫
P.301 Xuân Thùy GMP 175.000 ₫ 25.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 60.000 ₫ 25.000 ₫ 310.000 ₫
P.303 Trầm Nhật Minh 181.125 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 426.125 ₫
P.303 Trần Nhựt Trung 181.125 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 426.125 ₫
P.303 Lê Tuệ Di 181.125 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 0 ₫ 376.125 ₫
P.303 Phạm Trọng Hiếu 181.125 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 426.125 ₫
P.302 Phan Anh Tuấn 185.500 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 100.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 505.500 ₫
P.402 Ngô Thế Giang 404.250 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 674.250 ₫
P.402 Vũ Văn Bình 404.250 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 674.250 ₫

Comments

comments