SUBSISTENCE FEE AT LY VAN PHUC DORMITORY (NOVEMBER 2014)

Students submit the personal subsistence fees to Ms. Lê Phụng Ngân (R. 201)
Deadline: Thursday, 18th, December, 2014

ROOM NUMBER NAME OF STUDENT ELECTRICITY WATER COOKING ROOM CLEARANCE PARKING LAUNDRY TOTAL
P.201 Lê Phụng Ngân 325.500 ₫ 50.000 ₫ 30.000 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 625.500 ₫
P.201 Nguyễn Phương Quỳnh 325.500 ₫ 50.000 ₫ 30.000 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 625.500 ₫
P.301 Nguyễn Hương Giang 661.500 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 906.500 ₫
P.301 Tạ Khánh Linh 661.500 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 906.500 ₫
P.301 Trịnh Thị Hải Phương 661.500 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 0 ₫ 50.000 ₫ 786.500 ₫
P.301 Xuân Thùy GMP 661.500 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 906.500 ₫
P.303 Trầm Nhật Minh 231.875 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 476.875 ₫
P.303 Trần Nhựt Trung 231.875 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 476.875 ₫
P.303 Lê Tuệ Di 231.875 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 0 ₫ 426.875 ₫
P.303 Phạm Trọng Hiếu 231.875 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 476.875 ₫
P.302 Phan Anh Tuấn 133.000 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 100.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 453.000 ₫
P.402 Ngô Thế Giang 476.000 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 746.000 ₫
P.402 Vũ Văn Bình 476.000 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 746.000 ₫

Comments

comments