Subsistence fee at Ly Van Phuc Dormitory (September 2014)

Students submit the personal subsistence fee to Ms. Lê Phụng Ngân (R. 201)
Deadline: Thursday, 16th, October, 2014

ROOM NUMBER NAME OF STUDENT ELECTRICITY WATER COOKING DRINKING WATER ROOM CLEARANCE PARKING LAUNDRY TOTAL
R.201 Lê Phụng Ngân 267.750 ₫ 50.000 ₫ 30.000 ₫ 26.000 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 593.750 ₫
R.201 Nguyễn Phương Quỳnh 267.750 ₫ 50.000 ₫ 30.000 ₫ 26.000 ₫ 50.000 ₫   50.000 ₫ 473.750 ₫
R.301 Nguyễn Hương Giang 816.667 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 26.000 ₫ 33.333 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 1.096.000 ₫
R.301 Tạ Khánh Linh 816.667 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 26.000 ₫ 33.333 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 1.096.000 ₫
R.301 Trịnh Thị Hải Phương 816.667 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 26.000 ₫ 33.333 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 1.096.000 ₫
R.303 Trầm Nhật Minh 249.375 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 494.375 ₫
R.303 Trần Nhựt Trung 249.375 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 494.375 ₫
R.303 Lê Tuệ Di 249.375 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 494.375 ₫
R.303 Phạm Trọng Hiếu 249.375 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 25.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 494.375 ₫
R.401 Phan Anh Tuấn 259.000 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 100.000 ₫   50.000 ₫ 459.000 ₫
R.402 Ngô Thế Giang 441.000 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 39.000 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 750.000 ₫
R.402 Vũ Văn Bình 441.000 ₫ 50.000 ₫ 0 ₫ 39.000 ₫ 50.000 ₫ 120.000 ₫ 50.000 ₫ 750.000 ₫

Comments

comments