Tiếp nhận sinh viên thực tập tại Ngân hàng Tiên Phong – CN Bến Thành

Để hỗ trợ Phòng CTSV lập danh sách sinh viên đăng ký thực tập và gửi về Ngân hàng Tiên Phong – CN Bến Thành, sinh viên quan tâm và có nguyện vọng đăng ký thực tập vui lòng đăng ký thông tin qua mẫu form sau:

Sinh viên đọc thông tin tuyển chi tiết sau: