Tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống (DCSELAB)