Kết quả học bổng “Thịnh Trí Thành Tài Cùng Cathay” năm 2013 và Thông tin Lễ trao học bổng.