Kết quả học bổng Hội Cựu Sinh viên năm 2013 và thông báo Lễ trao học bổng.

alumni