Biểu đồ thông tin xe bus 52 và 30 được áp dụng từ ngày 03/09/2013

xe buyt